رابطه زناشویی

چرا با وجود علائم ارگاسم لذت نمی برم

   بحث را با یک نکته اساسی شروع میکنیم : زنان می توانند از رابطه جنسی لذت ببرند ولی ارگاسم نشوند ولی اینکه ارگاسم شوند و لذت نبرند ممکن نیست     علائم ارگاسم می تواند با علائم تحریک شدن یکسان باشد ، یعنی ممکن است شما به نهایت تحریک شدن بیشتر بخوانید...

توسط admin، قبل
رابطه زناشویی

ﺯﻧﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟

  ﺯﻧﺎﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ  ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﻥ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺘﻤﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﺣﻮﺍﺷﯽ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ بیشتر بخوانید...

توسط admin، قبل